Juriidiline teave

Vastutus

Sellel veebilehel olevat teavet käsitletakse viisil “nagu on”, mis tähendab igasuguste (otseste ja kaudsete) garantiide puudumist, sh (kuid mitte ainult) turustusalased garantiid, sobivus spetsiifiliseks eesmärgiks või vastavus kõigile sätetele.

Teave käesoleval veebilehel võib sisaldada tehnilisi puudujäämisi ja kirjavigu. Teavet võidakse etteteatamata muuta või uuendada. LG Electronics Latvia Limited võib sellest eelnevalt etteteatamata igal ajal siin kirjeldatud tooteid ja/või programme parendada ja/või muuta.

Selles alas olevad lingid viivad teid ära ettevõtte LG Electronics Latvia Limited veebilehelt (www.lge.lv). Lingitud veebisaite ei halda LG Electronics Latvia Limited. LG Electronics Latvia Limited ei vastuta lingitud veebisaitide sisu, nendes omakorda sisalduvate linkide ega selliste saitide muudatuse või uuenduste eest. Mistahes veebisaidi linkimine ei tähenda seda, et LG Electronics Latvia Limited selle veebisaidi heaks kiidab.

Vastutusest loobumine

Tekstid LG Electronics Latvia Limited veebilehel võivad sisaldada tehnilisi puudujäämisi ja kirjavigu. LG Electronics Latvia Limited ei garanteeri oma veebilehel kuvatavate või edastatavate selliste tekstide täpsust ja täielikkust või mistahes nõuande, arvamuse, avalduse või muu teabe usaldusväärsust. Te nõustute, et taolise arvamuse, nõuande, avalduse, märkuse või teabe kasutamine toimub ainult teie enda vastutusel. Ettevõttel LG Electronics Latvia Limited on oma äranägemise järgi õigus veebilehel või selle mistahes osal olevaid vigu ja väljajätmisi etteteatamata parandada. LG Electronics Latvia Limited võib antud veebisaiti või siin olevaid tekste, toote-, programmi- ja teenusekirjeldusi igal ajal etteteatamata muuta.

Ettevõtte LG Electronics Latvia Limited veebilehel olevat sisu ja tarkvara käsitletakse viisil “nagu on”, mis tähendab igasuguste (otseste ja kaudsete) garantiide ja avalduste puudumist, sh (kuid mitte ainult) turustusalased garantiid, sobivus spetsiifiliseks eesmärgiks või vastavus kõigile sätetele.